Nokian palveluskoiraharrastajat ry

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen Säännöt
NIMI JA KOTIPAIKKA

1 §

Yhdistyksen nimi on Nokian Palveluskoiraharrastajat ry. Yhdistys käyttää epävirallista lyhennettä NPKH. Yhdistyksen kotipaikka on Nokian kaupunki.

TARKOITUS JA TOIMINTA

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää koiraharrastusta ja hyvää koiranpitoa jäsentensä keskuudessa, opastaa jäseniään koirien kouluttamisessa sekä edistää koiramyönteisen ilmapiirin syntymistä toiminta-alueellaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Nokian Palveluskoiraharrastajat:

  1. Kehittää koiraharrastusta järjestämällä jäsenilleen koiraharrastukseen liittyviä kursseja, luento- ja keskustelutilaisuuksia, opetus-, valmennus-, neuvonta- ja kasvatustilaisuuksia.
  2. Järjestää erilaisia kokeita, kilpailuja ja näyttelyitä.
  3. Edistää kenneltoimintaa maassamme olemalla vuorovaikutuksessa kaikkien kenneljärjestöjen ja muiden koirayhdistysten kanssa.

Lisäksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää kokouksia, huvitilaisuuksia ynnä muita vastaavanlaisia toimintamuotoja.

Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan testamentteja ja lahjoituksia ja voi harjoittaa kahvila- ja ravintolaliikettä sekä järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.Yhdistys voi nimiinsä saavuttaa oikeuksia sekä kantaa että vastata.

3 §

Yhdistyksen virallinen kieli on Suomi.

JÄSENET

4 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja jonka hallitus hakemuksesta jäseneksi hyväksyy. Hallituksen ei tarvitse perustella jäsenhakemuksen hyväksymistä tai hylkäämistä.

Perheen yhden jäsenen on oltava varsinainen jäsen ja muut saman perheen jäsenet voivat olla perhejäseniä. Perhejäsenen tulee asua samassa osoitteessa kuin saman talouden varsinainen jäsen. Perhejäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen julkaisuihin.

Kunniajäseneksi voi yhdistys kutsua jäseniään, jotka huomattavalla tavalla ovat edistäneet yhdistyksen toimintaa, tai henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti toimineet yhdistyksen hyväksi sekä kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen entisen puheenjohtajan. Kunniapuheenjohtajia voi samalla kertaa olla vain yksi.

Päätös kunniajäsenen tai kunniapuheenjohtajan kutsumisesta voidaan tehdä hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa, jos sitä kannattaa kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät maksa liittymis- ja jäsenmaksua.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

5 §

Varsinaiset ja perhejäsenet suorittavat liittyessään yhdistykseen liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Jäsenmaksujen suuruudesta päättää syyskokous. Ainaisjäsenyyden voi saada heti jäseneksi liittyessään suorittamalla liittymismaksun lisäksi kahdenkymmenen (20) vuoden jäsenmaksun.

Mikäli jäsen liittyy yhdistykseen kesken kalenterivuoden, on hän velvollinen suorittamaan liittymismaksun ja jäsenmaksun koko kyseiseltä vuodelta.

Jäsenen tulee maksaa jäsenmaksunsa helmikuun loppuun mennessä. Mikäli näin ei ole tapahtunut, jäsen katsotaan eronneeksi. Hallituksella ei ole velvollisuutta ilmoittaa jäsenelle jäsenmaksun maksuvelvollisuuden laiminlyönnistä seuranneesta eroamisesta.

Jäsen voi päästä uudelleen jäseneksi maksamalla laiminlyömänsä jäsenmaksun tai liittymällä uudelleen yhdistyksen jäseneksi maksamalla sekä liittymis- että vuotuisen jäsenmaksun.

Jäsen, joka on kahdenkymmenen (20) vuoden ajan yhtäjaksoisesti maksanut jäsenmaksunsa pääsee vapaajäseneksi. Ainais- ja vapaajäsen ovat vapaita jäsenmaksusta.

6 §

Jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä milloin tahansa ilmoitettuaan siitä joko kirjeitse tai sähköpostitse hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallituksella on oikeus erottaa yhdistyksestä

a) jäsen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä ja niiden nojalla tehtyjä päätöksiä,

b) jäsen, joka on menettelyllään vahingoittanut yhdistyksen toimintaa

Jäsenen erottamispäätös, poislukien jäsenmaksun maksuvelvollisuuden laiminlyönnistä johtuva eroaminen, tapahtuu aina suljetulla lippuäänestyksellä. Erottamiseen vaaditaan täysilukuisen hallituksen (puheenjohtaja ja 5 jäsentä / varajäsentä) yksimielinen päätös. Erottamispäätös tulee toimittaa erotettavalle kirjallisena postitse tai sähköpostitse mahdollisimman pian. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy.

Erotetulla jäsenellä on oikeus valittaa yhdistyksen kokoukselle hallituksen tekemästä päätöksestä jättämällä kirjeellisen valituksen hallitukselle neljäntoista (14) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Valitus käsitellään lähinnä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. Hallituksen päätös jää voimaan, mikäli vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä sitä kannattaa.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

HALLITUS

§7 §

Yhdistyksen lainmukaisena hallintoelimenä toimii hallitus, jonka valitsee yhdistyksen syyskokous. Hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä viisi (5) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan ja heistä eroaa joka toinen vuosi kolme (3) ja joka toinen vuosi kaksi (2). Varajäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Erovuoroiset jäsenet voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä ovat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kolme (3) jäsentä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistykselle voidaan tarpeen mukaan muodostaa erilaisia toimikuntia ja jaostoja, jotka ovat velvollisia antamaan toiminnastaan vuosittain selostuksen hallitukselle. Lisäksi voidaan valita muita tarvittavia toimihenkilöitä. Hallitus valitsee jäsenet toimikuntiin ja jaostoihin sekä toimihenkilöiksi. Hallituksella on myös oikeus erottaa ja vapauttaa ko. henkilöt tehtävistään.

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

8 §

Hallituksen tehtävänä on näitä sääntöjä, varsinaisten kokousten tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita noudattaen:

1. johtaa yhdistyksen toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta

2. edustaa yhdistystä ja hoitaa sen asioita

3. valita varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja

4. valmistella ja esittää kevätkokoukselle edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

5. valmistella ja esittää syyskokoukselle seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

6. valita tai hylätä ehdotetut lajivastaavat ja muut toimihenkilöt

7. valmistella ja esittää varsinaisille kokouksille muut niille kuuluvat asiat

8. päättää uusien jäsenten hyväksymisestä

9. tehdä päätös jäsenen erottamisesta

10. pitää yllä jäsenluetteloa

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

9 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi yhdessä, mutta raha-asioissa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä rahastonhoitajan kanssa. Rahastonhoitajan voi hallitus valtuuttaa yksin nostamaan pankkiin talletettuja yhdistyksen varoja.

TILIT JA TILINTARKASTUS

10 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinkertomus on jätettävä tilintarkastajille vähintään viisi (5) viikkoa ennen kevätkokousta, joiden on toimitettava tilit lausuntoineen hallitukselle kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajat (1 tai 2) ja varatilintarkastajat (1 tai 2) valitaan vuosittain syyskokouksessa.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA KOOLLE KUTSUMINEN

11 §

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai yhdistyksen tiedotuslehdessä sekä www-sivuilla. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta vaatii. Vaatimus on esitettävä kirjallisesti. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

12 §

Kullakin yli 16-vuotiaalla jäsenmaksunsa suorittaneella varsinaisella ja perhejäsenellä on yksi (1) ääni. Myöskin ainaisjäsenellä, vapaajäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on kullakin yksi (1) ääni. Äänioikeutettu yhdistyksen jäsen ei voi luovuttaa valtakirjalla ääntänsä toiselle yhdistyksen äänioikeutetulle jäsenelle.

Ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa. Äänestystapana käytetään avointa äänestystä, paitsi henkilövaaleissa, joissa käytetään suljettua lippuäänestystä.

VARSINAISET KOKOUKSET

13 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään hallituksen kevätkokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet

8. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet

9. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset

10. Kokouksen päätös

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet

7. Valitaan yksi (mikäli tilintarkastajiksi valitaan tilintarkastusyhteisö) tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

8. Käsitellään hallituksen syyskokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet

9. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet

10. Päätetään ilmoitustavasta jäsenistölle

11. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset

12. Kokouksen päätös

14 §

Jos jäsen haluaa jonkin asian käsiteltäväksi yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa, on siitä tehtävä kirjallinen ilmoitus hallitukselle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, jotta hallitus ehtii asian käsitellä ja antaa lausuntonsa ja että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

15 §

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutosta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Muutosehdotuksen on jäsenen toimitettava hallitukselle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta kirjallisesti. Hallituksen tulee antaa lausuntonsa muutosehdotuksesta. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Jos yhdistys halutaan purkaa, tulee purkamista kannattaa viisi kuudesosaa (5/6) annetuista äänistä. Yhdistyksen varojen käytöstä kenneltarkoituksiin päätetään samassa kokouksessa kuin purkamisestakin.

LAKI YHDISTYKSISTÄ

16 §

Muuten noudatettakoon mitä yhdistyslaki yhdistyksistä ja niiden toiminnasta määrää.